info@advokatskakantorabg.com

+359 878 678 177

9:00 - 18:30, Понеделник - Петък

Последвайте ни!

Сфери на дейност

I. Гражданско право1.  Правни консултации по гражданско-правни въпроси.

2.  Процесуално представителство и правна защита от адвокат при воденето на гражданско-правни дела.

3.  Процесуално представителство от адвокат в съдебно-изпълнителното производство.

4.  Абонаментно правно обслужване на търговски дружества.

5.  Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус.

6.  Изготвяне на договори.


II. Търговско право


1.  Регистрация на търговски дружества, промяна по партидата на търговски дружества, ликвидация, прекратяване 
     и заличаване на търговци и търговски дружества, учредяване на юридически лица с нестопанска цел.


III. Семейно право и наследствено право1. Консултации по семейно-правни и наследствено-правни въпроси.

2. Разводи, всякакви брачни искове (родителски права, издръжка и др.)

3. Делба на имущество съдебна и извънсъдебна.

4. Искове за по-голям дял от имуществото, придобито по време на брака .  


IV. Вещно и облигационно право1. Консултации и представителство по вещноправни и облигационни въпроси.


V. Наказателно право1. Оказване на правна помощ и защита при повдигане на обвинение за извършване на престъпление,
процесуално представителство пред всички съдебни инстанции.

2. Защита на правата и законните интереси при налагане на мярка за неотклонение, 
защита при извършване на следствени действия.

3. Споразумения за приключване на наказателни дела.

4. Процесуално представителство на свидетели, граждански ищци, частни обвинители.

5. Обжалване на наказателни постановления, възражения срещу Актове за установяване на административни нарушения.

6. Изготвяне н частни тъжи и процесуално представителство по наказателни дела от частен характер.

7. Снабдяване със свидетелство за съдимост, справка от прокуратурата за липса на наказателни производства.


VI. Административно право1. Обжалване на Заповед за задържане.

2. Обжалване на Заповед за принудителна административна мярка.

3. Обжалване на административни актове.


VII. Трудово право


1. Консултации и представителство от адвокат при трудови спорове, уволнение, възстановяване на работа 
и дължимо обезщетение
2. Обезщетение вследствие на трудова злополука.

При отправяне на запитаване по електронен път чрез формата ни за онлайн консултация, следва да ни предоставите подробна информация за казуса си.
Цената на консултацията се определя от сложността на поставения казус. Срока за изготвянето й и начините на плащане. Ще изготвим консултацията и ще Ви я предоставим в желан от Вас формат.
В случай, че предпочитате консултация на живо, можете да се свържете с нас на посочените в сайта контакти, за уточняване на среща в удобно за Вас време и място.

Адвокатска кантора

Адвокат Кремена Трифонова 

| За контакт

+359 878 678 177

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

info@advokatskakantorabg.com

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

| Работно време

Понеделник - Петък

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

09:00 - 18:30

Drag a button, link, or anything else into the icon box to place it below the text. Lorem ipsum dolor sit amet elit.

envelopephone-handsetcalendar-fullclock